PIEK sprak met Bernard Piette, afgevaardigd bestuurder bij Logistics in Wallonia. Logistics in Wallonia is het innovatiecluster dat zich toelegt op de sectoren transport, logistiek en mobiliteit in Wallonië. De activiteiten zijn gebaseerd op één visie namelijk de belangrijkste referentie te zijn in Wallonië op het gebied van logistiek en innovatie in de mobiliteitssector, namens alle betrokkenen in het veld. De missie die daaraan gekoppeld is luid dan ook; de aantrekkelijkheid van Wallonië op logistiek vlak versterken en in stand houden door het stimuleren van alle betrokken partijen in de sector om innovatief te werk te gaan, anticiperen op technologische, niet-technologische en ecologische ontwikkelingen en het activeren van alle noodzakelijke middelen om waarde creatie en activiteiten mogelijk te maken.

Bernard Piette is al ruim 16 jaar afgevaardigd bestuurder bij Logistics in Wallonia. “Onze belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat iedereen die bij innovatie betrokken is, bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra/kennisinstellingen, samen te brengen en zo een bijdrage te leveren aan de economische groei van Wallonië. De focus ligt op zes sectoren,zes innovatieclusters, te weten agro voedingsindustrie, lifescience, mechanical engineering, lucht- en ruimtevaart, transport en logistiek. Deze sectoren worden door de Waalse regering extra financieel gestimuleerd en de uitvoeringsorganisatie ligt bij Logistics in Wallonia” aldus Bernard Piette. “Als Logistics in Wallonia stimuleren wij projecten die tot doel hebben om de samenwerking tussen deze drie partijen,  bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra, te bevorderen, het creëren van nieuwe economische activitetiten, toegevoegde waarde en arbeidsplaatsen. De projecten zijn een middel om dit doel te bereiken. En waarbij de resultaten van deze onderzoeken terecht komen bij deze drie partijen die daar dan alle drie hun voordeel bij kunnen halen” gaat Bernard verder. 

Als PIEK vraagt naar de technologische ontwikkelingen die binnen zijn vakgebied spelen reageert Bernard zeer enthousiast. Logistiek kent drie stromen, een stroom van goederen, een van informatie en een van geld. De afgelopen vijftien jaar heeft er een explosie plaatsgevonden binnen de logistiek op het gebied van de informatiestroom. Daarbij is de uitdaging steeds geweest om ervoor te zorgen dat de juiste informatie bij de juiste personen terecht komt. Blokchain technologie heeft daarbij bijgedragen om het proces steeds veiliger te maken. En kijken we naar de afgelopen drie jaar dan heeft logistiek een enorme groei doorgemaakt. Covid heeft ervoor gezorgd dat logistiek steeds belangrijker is geworden zowel op lokaal als mondiaal niveau. Automatisering van magazijnen, automatisering van voertuigen en vaartuigen en daarbij komt ook nog de transitie naar andere vormen van energie om logistiek operationeel wel steeds maximaal te kunnen laten functioneren. Deze technologische ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat logistiek haar plaats binnen de maatschappij zal versterken. Ontwikkelingen op het gebied van alternatieve vervoermiddelen zoals drones zullen binnen dichtbevolkte gebieden veel minder een bijdrage aan het oplossen van transportproblemen leveren. Drones zijn bij uitstek geschikt om goederen te leveren in moeilijk bereikbare gebieden of zeer dunbevolkte gebieden. Verder speelt wet- en regelgeving ook een belangrijke rol om drones in te zetten als transportmiddel en drones moeten ook passen binnen het logistiek concept van een organisatie. Ik zie drones nog niet zo snel als transportmiddel zullen worden ingezet binnen Europa”. 

PIEK bedankt Bernard Piette om zijn visie op logistiek en de toekomstige ontwikkelingen op dit vakgebied en wenst hem veel innovatieve projecten in de toekomst.